Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej przysługują firmie K2-Design Joanna Wołczyk z siedzibą w Czeladzi. Niniejsza strona internetowa podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r.

Zawartość niniejszej strony internetowej stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia K2-Design Joanna Wołczyk, kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej lub ich fragmentów jest zabronione. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym
własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu. Zasady i zakres takiego dozwolonego użytku osobistego i publicznego określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wykorzystywanie materiałów umieszczonych na niniejszej stronie internetowej lub ich fragmentów w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw K2-Design Joanna Wołczyk i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez K2-Design Joanna Wołczyk stosownych środków prawnych przeciwko podmiotom je naruszającym.